เชิญชวนยื่นเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตลอดปีการศึกษา

เชิญชวนยื่นเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตลอดปีการศึกษา

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีความสนใจและศักยภาพในการทำวิจัย ยื่นเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตลอดปีการศึกษา โดยให้เสนอโครงการต่อสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ก่อนวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน เพื่อนำเสนอต่อคระกรรมการส่งเสริมการวิจัยในการประชุมประจำเดือนนั้นๆ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละอียดวิธีการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนในเมนู “ทุนวิจัย-ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม” หรือคลิก ทุนวิจัยภายใน  /  ทุนวิจัยภายนอก

เชิญชวนยื่นเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตลอดปีการศึกษา