Thailand Research

Apr
09

วช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรบภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

การอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

By manonat | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
19

เชิญชวนยื่นเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตลอดปีการศึกษา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีความสนใจและศักยภาพในการทำวิจัย ยื่นเสนอโครงการวิจัย

By manonat | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 30
  • 104,342
  • 7,034
  • July 14, 2020
TOP