ข่าวสาร และกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ใน Google Sheet”  ในวันที่ 18 พ.ค.2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1  ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรม ได้ทาง E-mail : res1@siam.edu หรือโทร 5326

อบรม “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”         สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับใช้ประโยชน์ของ Google ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับโครงการอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 1 อาคาร 15 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายรัตน์ สุวรรณ เป็นวิทยากร มีจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน แบ่งเป็นคณาจารย์จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน           ภาพบรรยากาศการอบรม            

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ โครงการอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติทางการเงิน มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มีดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นวิทยากร มีจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามข้าร่วมโครงการทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 25 คน มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมเฉพาะภาคเช้า 2 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 27 คน ทั้งนี้เมื่อรวมบุคลากรภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คนซึ่งเป็นคณะทำงานด้วย รวมเป็นบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยทั้งหมด 31 คน           ภาพบรรยากาศการอบรม    

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น กิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

กิจกรรมการจัดโครงการประกวดงานวิจัยดีเด่น และการมอบรางวัล

            สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินโครงการจัดประกวดงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณาจารย์ ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจัดทำโครงการและได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประชาสัมพันธ์รับผลงานวิจัยในรูปแบบของบทคัดย่องานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วันสิ้นสุดการรับผลงานเข้าร่วมโครงการคือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยมีผลงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 เรื่อง ด้านสังคมศาสตร์จำนวน 7 เรื่อง            ผลการประกวดแบ่งเป็นประเภทละ 3 รางวัล โดยแต่ละรางวัลจะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัลจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ได้มีพิธีมอบรางวัลโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก เป็นประธานในการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ […]

Research Ethics

จรรยาบรรณนักวิจัย                            คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัยที่นอกจากการดำเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็น ปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่ง จึงได้ริเริ่มดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับทั้งประเทศ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยผ่านกระบวนการขอรับความคิดเห็นจากนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ และได้ปรับปรุงให้เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรมากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป นิยาม นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย : แนวทางปฏิบัติ ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ            นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย แนวทางปฏิบัติ 1.1 […]
ข่าวประชาสัมพันธ์

 วช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรบภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพ โดยกำหนดให้มีการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECAST) ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุมขนาดกลาง และการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมขนาดใหญ่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตรอ์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2019/ และ https://www.nrct.go.th/

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีความสนใจและศักยภาพในการทำวิจัย ยื่นเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตลอดปีการศึกษา โดยให้เสนอโครงการต่อสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ก่อนวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน เพื่อนำเสนอต่อคระกรรมการส่งเสริมการวิจัยในการประชุมประจำเดือนนั้นๆ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละอียดวิธีการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนในเมนู “ทุนวิจัย-ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม”

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถอ่านวารสารฉบับที่ผ่านมาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu

วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้้าประกวดได้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานได้ทาง https://www.nrct.go.th/ และ  http://www.inventorday.nrct.go.th

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “Thailand Inventors’ day 2019 วันนักประดิษฐ์ 2562” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://www.nrct.go.th/ และ http://www.inventorday.nrct.go.th/ (หมดเขตการส่งผลงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561)