สำนักส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ให้บริการดังนี้

1. ด้านการบริการวิชาการและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหาร

     1.1  ให้การบริการวิชาการ องค์ความรู้ และให้คำปรึกษางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

       1.2  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

       1.3  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานการผลิต

2. ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนวัตกรรมอาหาร การสร้าง/พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และกระบวนการผลิตอาหารให้สามารถขยายการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

 

**************************************************

สนใจขอรับบริการ ติดต่อ ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

โทร 02-4570068, 02-8686000, 02-8678000 ต่อ 5189