ข่าวสาร

Jan
17

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562: “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 6th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine) (Bio-Circular-Green Economy) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.eau.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โทร.02-577-1028 ต่อ […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
15

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สิ่งประดิษฐ์จากภาครัฐและเอกชน สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลนานาชาติ และสิ่งประเทศไทยและนวัตกรรมไทย มีกิจกรรมการฝึกอบรม มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการเสวนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์0 – 2579 – 1370 – 9 ต่อ 525 และที่เว็ปไซด์ http://inventorday.nrct.go.th

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
15

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ให้มีมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน การสร้างคุณภาพชีวิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง MR214 – MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563  จัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน ลงทะเบียนบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
15

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System”

มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะจัดอบรมปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยได้ ด้วยนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยระบบ Multi Mentoring System ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถาม 02-849-6245 โดยผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบีนและเข้าอบรมครบทุกหัวข้อจะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกสว.

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
09

“ความถูกต้องของข้อมูล” สู่มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

“ความถูกต้องของข้อมูล” เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ประกอบไปด้วย นิยาม ได้แก่ ข้อมูล การสร้างข้อมูลเท็จ การปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล หลักการและเหตุผล ผู้อ่านย่อมมีสมมติฐานว่าผู้วิจัยจะรายงานผลตามความเป็นจริง นั่นคือปราศจากการรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การที่ผู้อ่านนำผลงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่บนรากฐานของข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ต่อ อาจนำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือของผู้วิจัย แนวทางการปฏิบัติ  การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยต้องมั่นใจว่า กระบวนการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานและ จริยธรรมในแต่ละสาขา ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง มาตรฐานของสารเคมีและกระบวนการความสามารถในการทำซ้ำได้ ขีดจำกัดต่างๆ หัวหน้าหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัยต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลแก่ผู้วิจัย โดยทำตนให้เป็นแบบอย่างและไม่เพิกเฉยต่อการปฏิบัติที่ส่งผล กระทบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล กรณีที่การวิจัยทำในห้องทดลอง ผู้วิจัยต้องเก็บหลักฐานการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น สมุดบันทึกผลการทดลองที่มีเลขหน้า บันทึกด้วยปากกา มีการลงวันที่และมีการลงนามรับรองพร้อมพยาน ไฟล์รูปภาพหรือข้อมูลต่างที่ได้จากเครื่องมือในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านการประมวลผลใดๆ หลักฐานต่างๆควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย การตกแต่งรูปภาพเพื่อการนำเสนอในการผลงานวิจัยอาจทำได้ในขอบเขตที่เหมาะสม แต่ในทุกกรณีพึงมีการสำรองไฟล์รูปภาพต้นฉบับไว้ด้วย ข้อมูลวิจัยทุกชนิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ควรทำลายทิ้งถึงแม้ว่างานนั้นจะเสร็จและได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วก็ตาม สามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ถ้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้ทำข้อมูลสำรองเอาไว้ด้วย ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยผู้ร่วมวิจัยอาจมีการสร้างข้อมูลหรือปลอมแปลงข้อมูล ไม่ควรเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่อไป

DETAIL
Dec
24

วช. 5G พร้อมแล้ว…งานวิจัยสอดรับนโยบายตามรัฐบาล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ทางสำนักงานการวจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งให้ทราบว่า “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” ได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ตามประกาศพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ภายใต้การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ บทบาทของ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” (วช.) จึงมีการปรับระดับการทำงานที่สอดรับกับภารกิจใหม่ของรัฐบาล โดยยึดหลักรวดเร็ว ว่องไว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับระบบการสื่อสารในอนาคต ยุค 5G โดยมีหน้าที่ใน 7 ภารกิจที่สำคัญในระดับประเทศ คือ Start – เริ่มงานได้ทันที ตอบสนองฉับพลัน Speed – ทำงานได้รวดเร็วขึ้น Scope – ขยายขอบข่ายการทำงาน: ระดับชาติ นานาชาติ Connectivity – เชื่อมโยงการทำงานระหว่างงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Dec
11

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาสยามขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัย การคุ้มครองสิทธิ์ สวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัยอย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยต่อไป โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา .30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 02-457-0068 ต่อ 5329

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Nov
22

วารสารนักบริหารเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ “วารสารนักบริหาร” โดยเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการวารสารบทความละ 3,000 บาท   ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว เพื่อลงตีพิมพ์ในเล่มประจำปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน ปี 2563) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-407-3888 ต่อ 2818 และะ 2817    

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Oct
02

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอโดยลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/    

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
May
02

ร่วมส่งบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีความสนใจและศักยภาพในการทำวิจัย ยื่นเสนอโครงการวิจัย

By manonat | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 7
  • 9,870
  • 3,183
  • January 17, 2020
TOP