ข่าวสาร

Nov
27

  สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้ Download เอกสารประกาศ

DETAIL
Nov
18

วช. เปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย ปี 64

วช. เปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย ปี 64 ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ 

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Nov
12

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท) ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ฯ ได้ที่: https://op.mahidol.ac.th/ra/registration_MMS ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณธนภัทร/คุณจริยา โทร. 0 2849 6158

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Oct
21

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา  โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารแผนงานภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการวิจัยในโปรแกรมที่ 1-3 ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้ แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/ Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต กำหนดการรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563-30 […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Oct
02

ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ด้วยกระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยผลงานวิชาการด้านแรงงานและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนต่างๆ จำนวนประมาณ 2,000 เรื่อง โดยได้เผยแพร่เป็นบริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้าราชการ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ตลอดจนผู้สนในทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานดังกล่าว กระทรวงแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนต่างๆ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงาน เข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.go.th) ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและเผยแพร่ผลงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ตาม QR code ที่ได้แนบมานี้ คู่มือการใช้งาน

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Aug
26

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนฯ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อการสนับสนุนเรื่อง “การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)” เพื่อการเรียนรู้และทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการสภาวะวิกฤตที่ตามมา เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-22 ตุลาคม 2563  ผู้สนใจสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/ สอบถามเพิ่มเติม 02-470-7961-3

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Aug
21

Visit&Virtual Conference เรื่อง “นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัย ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศยุค New Normal”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเสวนาประเด็นเรื่อง “นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศยุค New Normal” พบกับ ปาฐกถาพิเศษ “อว. สร้างไทย สร้างชาติด้วยระบบ ววน.” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม TSRI Talk :นวัตกรรมการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศ ด้วยระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมานาออนไลน์ที่ www.tsritalk.com  

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jul
14

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flaghip 2563 รอบที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษาทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการบริหารแผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ แผนงาน Frontier research และการพัฒนาวิกฤตของประเทศ ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อ 2 แผนงาน แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2  แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรอบรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ http://www.nxpo.or.th/B/ […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jul
14

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 The 11 th TCU International e-learning Conference

ด้วย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 The 11th  International e-learning Conference 2020 “Disruptive Ecology: New Normal of Education in Post Covid-19” รูปแบบออนไลน์ (Webinar) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดประชุมนานาชาติประจำปีที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ และเป็นการประมวลความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ ทั้้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://iec2020.thaicyberu.go.th/ โทรศัพท์ 02-039-5675 (พัชรา)

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jul
14

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ขึ้น เป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ภาคการประชุม/ สัมมนา 4 รูปแบบ  ภาคนิทรรศการ กิจกรรม Thailand Research […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 15
  • 157,655
  • 10,451
  • November 27, 2020
TOP