ข่าวสาร

Feb
27

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal (ฐาน TCI 2)

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดทำวารสาร NIDA Case Research Journal ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ฐาน TCI 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทกรณีศึกษาทั้งในรูปแบบของ Teaching Case Study และ Research Case Study ในการนี้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่   ในวารสาร NIDA Case Research Journal ผู้สนใจสามารถส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ.หมดเขต 30 เมษายน 2567

DETAIL
Feb
27

ขอเชิญชวนส่งบทความวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (Academic Journal of Thailand National Sports University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน อ้างอิง รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ทางผลงานทางพลศึกษา การกีฬา การเสริมสร้างสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษาและอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่มที่ 1) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการส่งบทความได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index

DETAIL
Feb
22

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารนักบริหาร

วารสารนักบริหาร (Executive Journal) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และบทความต้องมีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรืองานวิจัย มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่รวมถึงแบบจำลองเชิงแนวคิด (Conceptual Model) ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันจะนำไปสู่การวิจัยในหัวข้อวิชาการที่สำคัญ ISSN : 2651-0960 (Online) ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/

DETAIL
Feb
22

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ปี 2567

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความร่วมมือข้ามศาสตร์สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน” (“Cross-disciplinary Collaboration for Sustainable Solutions”) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์นักศึกษา และนักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยงานจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตกรุงเทพมหานคร หัวข้อในการประชุม:• บริหารธุรกิจ• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี• สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์• นวัตกรรมการศึกษา ค่าลงทะเบียน:สำหรับผู้นำเสนอผลงาน 2,500 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.bu.ac.th/ ติดต่อสอบถาม:สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์: 02-407-3888 ต่อ 2817-2819E-mail: conference@bu.ac.th 

DETAIL
Feb
21

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม) และขณะนี้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำในการเตรียมบทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst […]

DETAIL
Feb
09

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 10

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยพิชยบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเนชั่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย”ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Journal of Northern College) พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ต่อไป ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯดังกล่าว สามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://eoffice.northern.ac.th/new_web/conference/ […]

DETAIL
Jan
24

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการวิจัยเป็นเวที ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567” เป็นครั้งที่ 11 (The 11th SAU National interdisciplinary conference 2024, SAUNIC 2024) ภายใต้กรอบแนวคิด “AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน” (National Development to Sustainable via AI) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) [...]
DETAIL
Nov
24

แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ฝ่ายเลขานุการของ กสว. ได้นำส่งแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดังไฟล์ดังแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โทร. 02-561-2445 ต่อ 604, 618, 660 และ 614

DETAIL
Nov
06

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในงาน เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สวก. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในงานเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม AgriTech and Innovation (Moving forward: from Local to Global) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่พระราชทานดีเด่นด้านการเกษตร พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 พระราชทานเข็มที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. และพบกับกิจรรมมากมาย อาทิ ภาคเสวนาและบรรยาย – การเสวนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศกับทิศทางการเกษตรในอนาคต” “นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงอาหาร” “ประกวดสุดยอดกาแฟไทย การสร้างมูลค่ายกระดับกาแฟไทย สู่มาตรฐานสากล” และเสวนาในห้องประชุมย่อย 6 Mega Trends – การบรรยายพิเศษ จากบุคคลสำคัญระดับประเทศ ภาคนิทรรศการ – […]

DETAIL
Oct
31

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์” (The 12th   Muban Chombueng Rajabhat National Conference “Enhancing Creative Soft Power with Thai wisdom, Science, Technology and Innovation”) ในระหว่างวันที่ 29 ก.พ 2567 – วันที่ 2 มี.ค 2567 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง           1) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตามประกาศของ กพอ.          2) บทความทุกบทความมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ          3) มีสมาคม สภาวิชาชีพ ร่วมดำเนินงาน เปิดรับบทความวิจัย วันนี้ […]

DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 8
  • 16,715
  • 50,901
  • February 27, 2024
TOP