ข่าวสาร

Jan
12

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี

เนื่องในวาระครบรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 60 ปี ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2565 “ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Challenges in Innovation Development for Sustainability) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดจัดการประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 รูปแบบการจัดงานเป็นการนำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การจัดงานได้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่กว้างขวาง ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://conference.bu.ac.th/

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
05

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ วารสารสาระคาม/ วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ 

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
04

ขอเชิญร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการยวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้สนใจติดต่อสอบถาม https://www.nbtc.go.th/News/Information/51630.aspx หรือโทร 02-670-8888 ต่อ 3751 หรือ 3759

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Dec
28

ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้วย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดทำวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแรพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนทางวิชาการแก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยใช้บรรจุในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 และอยู่ในช่วงขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567 ผู้สนใจสามารถจัดส่งบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/WTURJ/about/submissions พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันเวาที่กำหนด

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Dec
22

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ตามที่สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการที่สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ  หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร. 02-727-3022, 02-727-3298 อีเมล journal@nida.ac.th

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Nov
04

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Innovation for The Creative Economy) MCRUN 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University National Conference 2022) และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สาขางานวิจัย นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว นวัตกรรมด้านการศึกษา นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใคร่ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Oct
14

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19

ด้วย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดการประุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ใน วันเสาร์ที่ 27 และ อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://www.western.ac.th/pages/bruero-research-jd-1 ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-563-5252 ต่อ 5017

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Sep
03

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาระดับชาติครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19” Online Conference ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยไม่ถือเป็นวันลา  ชื่อการประชุม การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่จัดการประชุม วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 สถานที่จัดการประชุม การประชุมออนไลน์ วันสุดท้ายของการส่งผลงาน 30 กันยายน 2564 รายละเอียด การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Aug
03

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ด้วยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.umt.ac.th

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jun
29

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” (New Normal for Sustainability in the Digital Era)  เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดังกล่าวผ่านบทความวิชาการ บทความวิจัย รวมทั้งงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://rpucon.rpu.ac.th/

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 41
  • 31,335
  • 27,356
  • January 12, 2022
TOP