ข่าวสาร

Jan
26

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 9

ตามที่ วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ วัตถุประสงค์ เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) ในกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสนประสานศาสตร์ สหวิทยาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดแนวคิด เทคนิค วิธีการ นำไปพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทุกหน่วยงาน กำหนดการตีพิมพ์ราย 6 เดือน ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ผู้สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
26

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับสถาบันเครือข่าย จัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน สู่การขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไกล ด้วยวิจัยทางการศึกษา”  Academic Conference for Creative Performance Moving Forward Social Movement by Educational Research  ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ http://conference.stu.ac.th/index.php ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารแนบ

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
26

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย UNESCO/PhosAgro/IUPAC Grants for Research Projects in Green Chemistry

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าองค์การ UNESCO ร่วมกับ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) และ PhosAgro เปิดรับสมัครนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุน UNESCO/PhosAgro/IUPAC Grants for Research Project in Green Chemistry โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินจำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อเป็นทุนสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยตามที่เสนอ ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานและสถาบัน อุดมศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยดังกล่าวข้างต้นไปยังผู้ที่สนใจ โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.unesco.org/en/basic-sciences/green-chemistry และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงไปที่ Secretariat of the International Scientific Jury of the PhosAgro/UNESCO/IUPAC Partnership in Green Chemistry for Life ภายในวันที่ 30 […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
26

ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66″ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  อัตราค่าสมัคร   ผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 3,500 บาท กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566  ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน  2,500 บาท กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงศรี สาขาเมญ่า เชียงใหม่ เลขที่ 319-1-39739-2 ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา จักษุรัตน์, นายนิคม หล้าอินเชื้อ, นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ โดยแจ้งการชำระได้ที่ bit.ly/dj66-payment

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
26

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 11 เรื่อง “หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวปฏิบัติในการเขียนการขอรับรองจริยธรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่คณาจารย์ นิสิตและบุคคลที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qavBvRGKELGYRPsa9 พร้อมส่งเอกสารการเงินได้ที่ research.re@western.ac.th ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลูกกา จังหวัดปทุมธานี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ โทร 02-563-5252 ต่อ 5017 และ 5018

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
25

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection: HSP) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และบุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในหลักจริยธรรมการวิจัยและการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ในการวิจัยและนำไปใช้ในการวิจัย ปกป้องสิทธิ สวัสดิภาพของอาสาสมัคร ตลอดจนผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยในมนุษย์ อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/xdDum8Fm3LznEtbr9 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0-5377-6104 ต่อ 107 E-mail : Rdi.Rs@crru.ac.th

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Dec
14

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 11th Muban Chombueng Rajabhat National Conference “The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development”) ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ 2566 – วันที่ 2 มี.ค 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี              เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2565              สาขาการวิจัย                   1. นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   2. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Dec
14

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference หัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการสร้างความสุจริตทางวิชาการในวงการศึกษา โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 12 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน ผู้สนใจสามารถ ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือ แบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 0 7428 […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Dec
02

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023)

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ (Innovations and Creative Technologies for Developing Smart Communities)” ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ โรงแรม Hua Hin Grand Hetel & Plaza จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ นำไปสู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของประเทศไทยต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://ecticard2023.ecticard.org/  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-979-9711

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Nov
10

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 หัวข้อ: “5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน องค์กร และชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://orasis.crru.ac.th/gds_gnru/index.php/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 053776000 ต่อ 1632

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 3
  • 29,914
  • 41,050
  • January 26, 2023
TOP