ข่าวสาร

Feb
06

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางวิชาการ เข้าร่วมส่งผลงานใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ องค์การสหประชาชาติ (NATIONAL AND INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)“INNOVATION AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABILITY“ โดยเปิดรับ ส่ง ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน บทความวิจัย บทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ International Conference Siam University Social Innovation and Entrepreneurship for Sustainability Innovation and Sustainability in Education Sustainable Wellness and Well-Being Tourism Policy and Public Management for Sustainability Technology and […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
24

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่6”

27-29 เม.ย. 63 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 6” ห้องประชุม322 อาคารสถาบัน2 ชั้น3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
24

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Research Ethics in Social Science: Present and Future”

18-20 มีนาคม 2563 Research Ethics in Social Science: Present and Future ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
17

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562: “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 6th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine) (Bio-Circular-Green Economy) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.eau.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โทร.02-577-1028 ต่อ […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
15

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สิ่งประดิษฐ์จากภาครัฐและเอกชน สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลนานาชาติ และสิ่งประเทศไทยและนวัตกรรมไทย มีกิจกรรมการฝึกอบรม มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการเสวนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์0 – 2579 – 1370 – 9 ต่อ 525 และที่เว็ปไซด์ http://inventorday.nrct.go.th

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
15

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ให้มีมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน การสร้างคุณภาพชีวิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง MR214 – MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563  จัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน ลงทะเบียนบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
15

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System”

มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะจัดอบรมปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยได้ ด้วยนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยระบบ Multi Mentoring System ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถาม 02-849-6245 โดยผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบีนและเข้าอบรมครบทุกหัวข้อจะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกสว.

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jan
09

“ความถูกต้องของข้อมูล” สู่มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

“ความถูกต้องของข้อมูล” เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ประกอบไปด้วย นิยาม ได้แก่ ข้อมูล การสร้างข้อมูลเท็จ การปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล หลักการและเหตุผล ผู้อ่านย่อมมีสมมติฐานว่าผู้วิจัยจะรายงานผลตามความเป็นจริง นั่นคือปราศจากการรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง การที่ผู้อ่านนำผลงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่บนรากฐานของข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ต่อ อาจนำไปสู่การสูญเสียความน่าเชื่อถือของผู้วิจัย แนวทางการปฏิบัติ  การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยต้องมั่นใจว่า กระบวนการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานและ จริยธรรมในแต่ละสาขา ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง มาตรฐานของสารเคมีและกระบวนการความสามารถในการทำซ้ำได้ ขีดจำกัดต่างๆ หัวหน้าหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัยต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลแก่ผู้วิจัย โดยทำตนให้เป็นแบบอย่างและไม่เพิกเฉยต่อการปฏิบัติที่ส่งผล กระทบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล กรณีที่การวิจัยทำในห้องทดลอง ผู้วิจัยต้องเก็บหลักฐานการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น สมุดบันทึกผลการทดลองที่มีเลขหน้า บันทึกด้วยปากกา มีการลงวันที่และมีการลงนามรับรองพร้อมพยาน ไฟล์รูปภาพหรือข้อมูลต่างที่ได้จากเครื่องมือในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านการประมวลผลใดๆ หลักฐานต่างๆควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย การตกแต่งรูปภาพเพื่อการนำเสนอในการผลงานวิจัยอาจทำได้ในขอบเขตที่เหมาะสม แต่ในทุกกรณีพึงมีการสำรองไฟล์รูปภาพต้นฉบับไว้ด้วย ข้อมูลวิจัยทุกชนิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ควรทำลายทิ้งถึงแม้ว่างานนั้นจะเสร็จและได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วก็ตาม สามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ถ้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้ทำข้อมูลสำรองเอาไว้ด้วย ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยผู้ร่วมวิจัยอาจมีการสร้างข้อมูลหรือปลอมแปลงข้อมูล ไม่ควรเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่อไป

DETAIL
Dec
24

วช. 5G พร้อมแล้ว…งานวิจัยสอดรับนโยบายตามรัฐบาล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ทางสำนักงานการวจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งให้ทราบว่า “สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ” ได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ตามประกาศพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ภายใต้การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ บทบาทของ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” (วช.) จึงมีการปรับระดับการทำงานที่สอดรับกับภารกิจใหม่ของรัฐบาล โดยยึดหลักรวดเร็ว ว่องไว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับระบบการสื่อสารในอนาคต ยุค 5G โดยมีหน้าที่ใน 7 ภารกิจที่สำคัญในระดับประเทศ คือ Start – เริ่มงานได้ทันที ตอบสนองฉับพลัน Speed – ทำงานได้รวดเร็วขึ้น Scope – ขยายขอบข่ายการทำงาน: ระดับชาติ นานาชาติ Connectivity – เชื่อมโยงการทำงานระหว่างงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Dec
11

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาสยามขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัย การคุ้มครองสิทธิ์ สวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัยอย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยต่อไป โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา .30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 02-457-0068 ต่อ 5329

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 0
  • 11,103
  • 3,576
  • February 6, 2020
TOP