ข่าวสาร

Aug
05

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจาปี พ.ศ. 2565  เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำเสนอข้อมูลภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัย สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงรูปแบบใหม่ สื่อสารความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำมารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การเสนอนโยบายเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ขอบเขตเนื้อหาของบทความ ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2565 และประเด็นของกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กลุ่มย่อยที่ 1 : ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่มย่อยที่ 2 : ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ กลุ่มย่อยที่ 3 : ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม กลุ่มย่อยที่ 4 […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jun
10

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ >> https://bit.ly/38UAeKY พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน ** สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและการสอบวัดความรู้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มีอายุการใช้งาน 3 ปี **

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
May
18

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการอบรมและการลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ดูกำหนดการอบรมเพิ่มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VWnBagS4bzMLCbLMrYtCqEhWH6vPJ_U3 และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/11Wyp00oZXP1g8HDXh4fbRklx4SsxyBpY9_9la5IHt1k/edit

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Apr
29

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในการนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯจะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ในระหว่างวันที่ 1 – […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Apr
20

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ดําเนินการมาครบรอบ 30 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จึงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Saint Louis University (Philippines), Tarlac State University (Philippines), Holy Angel University (Philippines), Angeles University Foundation (Philippines), STI West Negros University (Philippines), Galuh University (Indonesia), Duta Bangsa University (Indonesia), and Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (PR China) จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “งานวิชาการรับใช้สังคม” (การประชุมแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Apr
12

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้ หรือเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://rspg.pbru.ac.th/index.php?ge=view&gen_lang=210322103225

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Apr
08

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ ศาสนา ศีลธรรม มีความรู้ในด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งใบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณพร้อมเอกสารหลักฐาน ไปที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Apr
08

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เปิดรับสมัครรับทุนจำนวนสองโครงการ

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เปิดรับสมัครรับทุนจำนวนสองโครงการ ได้แก่ Talented Young Scientist Program (TYSP) และ Yunnan Intelligence Union Program ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Apr
08

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2022)

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2022)”  ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Conference) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ นำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยของประเทศไทย ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไปได้ โดยมีหัวข้อการประชุม 3 หัวข้อหลัก คือ Innovative Materials Engineering (iME) Innovative Electricals and Electronics (iEE) Innovative Sustainable Science (iSS) ผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ri2c-2022.com/home.aspx

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Mar
22

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10 PSU Education Conference (Online)

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference “Upskilling and Upscaling for future innovating higher education quality” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในการประชุมวิชาการดังกล่าวกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://educonf.psu.ac.th พร้อมทั้งขอเชิญผู้ในใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 และขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 43
  • 36,120
  • 36,464
  • August 5, 2022
TOP