ข่าวสาร

Jul
14

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flaghip 2563 รอบที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษาทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการบริหารแผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ แผนงาน Frontier research และการพัฒนาวิกฤตของประเทศ ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อ 2 แผนงาน แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2  แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรอบรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ http://www.nxpo.or.th/B/ […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jul
14

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 The 11 th TCU International e-learning Conference

ด้วย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 The 11th  International e-learning Conference 2020 “Disruptive Ecology: New Normal of Education in Post Covid-19” รูปแบบออนไลน์ (Webinar) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดประชุมนานาชาติประจำปีที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ และเป็นการประมวลความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ ทั้้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://iec2020.thaicyberu.go.th/ โทรศัพท์ 02-039-5675 (พัชรา)

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jul
14

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ขึ้น เป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ภาคการประชุม/ สัมมนา 4 รูปแบบ  ภาคนิทรรศการ กิจกรรม Thailand Research […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jul
09

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ เรื่อง PM2.5

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ เพื่อตอบเป้าหมายตามแพลตฟอร์มที่ 2 “การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5” เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในเรื่องคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีมูลเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม เพื่อมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ จำนวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานลดลง ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1gjqaiqswewURbL50BNUURAXQ7yD5BAiD/view โทร 02-579-1370-9 ต่อ 308-310

DETAIL
Jul
09

BEDO IP Catalogue 2019 ในรูปแบบ QR Code

ตามที่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิสก์ (e-book) ชื่อหนังสือ “BEDO IP Catalogue 2019” เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน สพภ. ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่มีความสนใจให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และขออนุญาตให้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าวได้ ทาง สพภ. จึงได้จัดทำ BEDO IP Catalogue 2019 ในรูปแบบ QR Code เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้อ่านในการเข้าถึงบทความข้างต้นได้สะดวกยิ่งขึ้น  หากผู้ใดสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นคว้าได้ที่  https://www.bedo.or.th/bedo/IP/2019/ หรือดาวน์โหลดทาง QR Code เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป BEDO IP Catalogue 2019ในรูปแบบ QR Code

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jul
03

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

ด้วย กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบศรีธัญญากำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เรื่อง “Mental Health in the COVID-19 Pandemic” ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์การดำเนินงานและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://aimhc.dmh.go.th/ หรือสอบถามโทรศัพท์ 02-590-8124

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jul
01

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาณ 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Term of Reference) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jun
23

รอบรู้งานวิจัย: ข้อสังเกตเกี่ยวกับภาษาไทยในการเขียนรายงานการวิจัย

การเขียนรายงานวิจัยโดยทั่วไปจะเขียนตามแบบวิชาการ คือ ใช้ภาษาเขียนที่สุภาพและภาษาทางการอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ภาษาพูดหรือภาษาที่แสดงความสนิทสนม เนื้อหาที่เขียนควรกระชับ ตรงประเด็น นอกจากนี้ ผู้เขียนรายงานจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ด้านภาษาด้วย โดยเฉพาะเมื่อเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาไทย ผู้เขียนรายงานควรยึดแนวทาง ดังต่อไปนี้   1 การสะกดการันต์คำในภาษาไทย ควรถือตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นมาตรฐานการใช้ภาษาของทางราชการ หากไม่แน่ใจ ควรตรวจสอบพจนานุกรมฉบับนี้เสมอ เช่น คำว่า อะลูมิเนียม (ไม่ใช่ “อลูมิเนียม”) 2 การทับศัพท์คำในภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ควรใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน โดยดูจากหนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ เช่น  ซอฟต์แวร์ (software) อินเทอร์เน็ต (Internet) ดิจิทัล (digital) 3 ควรใช้ลักษณนามที่เป็นหน่วยของการนับให้ถูกต้อง เช่น “โจร 3 คน บุกเข้าปล้นร้านค้า” (ไม่ใช่ “3 โจรบุกเข้าปล้นร้านค้า”) “เกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน” (ไม่ใช่ “เกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ศพ”) โปรดดูหนังสือลักษณะนาม […]

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jun
16

เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ทาง Online ผ่าน Google Meet ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้  https://bit.ly/3bqWrvu โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL
Jun
10

เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500.-บาท  แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000.- บาท ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://is.gd/xxEHLP โทร 02-670-8888 ต่อ 3755 หรือ 3751

By wanida | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 30
  • 104,300
  • 7,034
  • July 14, 2020
TOP