ข่าวสาร

Feb
09

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 10

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยพิชยบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเนชั่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย”ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Journal of Northern College) พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ต่อไป ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯดังกล่าว สามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://eoffice.northern.ac.th/new_web/conference/ […]

DETAIL
Jan
24

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการวิจัยเป็นเวที ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567” เป็นครั้งที่ 11 (The 11th SAU National interdisciplinary conference 2024, SAUNIC 2024) ภายใต้กรอบแนวคิด “AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน” (National Development to Sustainable via AI) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) [...]
DETAIL
Nov
24

แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ฝ่ายเลขานุการของ กสว. ได้นำส่งแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดังไฟล์ดังแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โทร. 02-561-2445 ต่อ 604, 618, 660 และ 614

DETAIL
Nov
06

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในงาน เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สวก. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในงานเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม AgriTech and Innovation (Moving forward: from Local to Global) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่พระราชทานดีเด่นด้านการเกษตร พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 พระราชทานเข็มที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. และพบกับกิจรรมมากมาย อาทิ ภาคเสวนาและบรรยาย – การเสวนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศกับทิศทางการเกษตรในอนาคต” “นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงอาหาร” “ประกวดสุดยอดกาแฟไทย การสร้างมูลค่ายกระดับกาแฟไทย สู่มาตรฐานสากล” และเสวนาในห้องประชุมย่อย 6 Mega Trends – การบรรยายพิเศษ จากบุคคลสำคัญระดับประเทศ ภาคนิทรรศการ – […]

DETAIL
Oct
31

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์” (The 12th   Muban Chombueng Rajabhat National Conference “Enhancing Creative Soft Power with Thai wisdom, Science, Technology and Innovation”) ในระหว่างวันที่ 29 ก.พ 2567 – วันที่ 2 มี.ค 2567 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง           1) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตามประกาศของ กพอ.          2) บทความทุกบทความมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ          3) มีสมาคม สภาวิชาชีพ ร่วมดำเนินงาน เปิดรับบทความวิจัย วันนี้ […]

DETAIL
Oct
20

ขอเรียนเชิญสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Research Zone (2024) : Phase 193 ระหว่างวันที่ 30–31 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2566

ขอเรียนเชิญสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Research Zone (2024) : Phase 193 ระหว่างวันที่ 30–31  ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2566  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  www.rlc.nrct.go.th (ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้สนใจจะขอบคุณยิ่ง)การลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 02-579-1370-9 ต่อ 523  หรือ nrct1234@gmail.com เท่านั้น  ************************************************************Website : www.rlc.nrct.go.th

DETAIL
Sep
07

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อกำหนดของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุน      ผู้ที่สนใจสามารถนำเข้าข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 เท่านั้น และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และคู่มือการจัดทำคำขอฯ ได้จากเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย research.siam.edu

DETAIL
Sep
05

ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้จัดทำผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภารกิจงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nsc.go.th

DETAIL
Aug
29

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (ค่าลงทะเบียน 2,000.-บาท) ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  http://thailandpod.org/training/2023/publication/course.html ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566

DETAIL
Aug
24

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ ” Frontier Area Based Research for Sustainability Development Goals ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ในการนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 5
  • 16,209
  • 51,662
  • April 11, 2024
TOP