Author: admin

Dec
14

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 11th Muban Chombueng Rajabhat National Conference “The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development”) ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ 2566 – วันที่ 2 มี.ค 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี              เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2565              สาขาการวิจัย                   1. นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   2. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

DETAIL
Dec
14

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference หัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการสร้างความสุจริตทางวิชาการในวงการศึกษา โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 12 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน ผู้สนใจสามารถ ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือ แบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 0 7428 […]

DETAIL
Dec
02

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023)

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ (Innovations and Creative Technologies for Developing Smart Communities)” ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ โรงแรม Hua Hin Grand Hetel & Plaza จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ นำไปสู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของประเทศไทยต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://ecticard2023.ecticard.org/  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-979-9711

DETAIL
Nov
10

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 หัวข้อ: “5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน องค์กร และชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://orasis.crru.ac.th/gds_gnru/index.php/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 053776000 ต่อ 1632

DETAIL
Nov
01

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่   วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความที่ได้รับตอบรับเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์และ จะได้รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท TCI กลุ่ม 3* บทความจะถูกตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับย้อนหลัง ในช่วงระหว่างปี 2019 – 2021 บทความเป็นภาษาอังกฤษ ส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ประเมินบทความ 3 ท่าน ตามข้อกำหนดผลงานประกอบการขอตำแหน่งวิชาการ ***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ*** ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านทางนางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง […]

DETAIL
Nov
01

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่   วารสาร NIDA Case Research Journal   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  สำหรับบทความที่ได้รับตอบรับเผยแพร่ใน NIDA CaseResearch Journal และ จะได้รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท TCI กลุ่ม 2* รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ ส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ หมดเขต 31 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ประเมินบทความ 3 ท่าน ตามข้อกำหนดผลงานประกอบการขอตำแหน่งวิชาการ *** ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ *** ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม […]

DETAIL
Nov
01

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน” (NIDA Research Excellence for Sustainable Development)” โดยขอเชิญร่วมรับฟัง กิจกรรมการเปิดตัว 3 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทาง  พร้อมทั้ง การนำเสนอผลงานศูนย์วิจัย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อการตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทายทางสังคมโลก ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://surl.li/dnrzs เข้าร่วมงานผ่านทาง Meeting ID: 822 4183 3200 Passcode: 088931 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 0 2727 3298 (คุณเป็ด) มือถือ 08 […]

DETAIL
Oct
07

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้: “เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) และสมาคมวิชาชีพ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online) หัวข้อ “เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์” (“Nouveau Economy for Human Security”) ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องเศรษฐวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://conference.sct.ac.th/13/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2566

DETAIL
Sep
14

ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  New tertiary education : Education for all ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ 90 ปี ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ 2019 (COVID-19)  ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบ การจัดประชุมวิชาการเป็นรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาในการส่งผลงานและชำระเงินลงทะเบียน เพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ จนถึงวันทีี่  5  ตุลาคม 2565 โดยสามารถส่งผลงานและขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนประชุมวิชาการได้ที่ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/

DETAIL
Sep
14

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประจำปี 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กำหนดจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและกำหนดจัดการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และเกิดการพัฒนาผลงาน อันจะนำไปสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ดูรายะเลียดได้ที่  https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/  2. การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ t.ly/PX7J ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 034-341545-6 ต่อ 125 / 034-341550-3 ต่อ 3122

DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 5
  • 16,209
  • 51,662
  • April 11, 2024
TOP