Author: admin

Sep
08

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี หัวข้อ “50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 118 ปี เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และเพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้สนใจสามารถเข้าส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-440-2639  

DETAIL
Sep
08

ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ Journal of Design, Management and Technology Innovation

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร Journal of Design, Management and Technology Innovation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นั้น ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความในวารสารดังกล่าวได้ที่ Journal of Design, Management and Technology Innovation หรือ E-mail: jdtmi@tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6235055 ต่อ 4139

DETAIL
Aug
30

ขอเชิญบุคลากรร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 7

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 17th National and The 7th International Sripatum University Conference on Research and Innovations to Sustainable Development: SPUCON2022) แบบออนไลน์ Virtual Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ https://spucon.spu.ac.th/ 

DETAIL
Aug
05

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจาปี พ.ศ. 2565  เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำเสนอข้อมูลภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัย สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงรูปแบบใหม่ สื่อสารความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำมารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การเสนอนโยบายเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ขอบเขตเนื้อหาของบทความ ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2565 และประเด็นของกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กลุ่มย่อยที่ 1 : ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่มย่อยที่ 2 : ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ กลุ่มย่อยที่ 3 : ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทางสังคม กลุ่มย่อยที่ 4 […]

DETAIL
Jun
10

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ >> https://bit.ly/38UAeKY พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน ** สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและการสอบวัดความรู้ จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มีอายุการใช้งาน 3 ปี **

DETAIL
May
18

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการอบรมและการลงทะเบียนเข้าร่วม ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ดูกำหนดการอบรมเพิ่มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VWnBagS4bzMLCbLMrYtCqEhWH6vPJ_U3 และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/11Wyp00oZXP1g8HDXh4fbRklx4SsxyBpY9_9la5IHt1k/edit

DETAIL
Apr
29

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในการนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯจะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ในระหว่างวันที่ 1 – […]

DETAIL
Apr
20

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ดําเนินการมาครบรอบ 30 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จึงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Saint Louis University (Philippines), Tarlac State University (Philippines), Holy Angel University (Philippines), Angeles University Foundation (Philippines), STI West Negros University (Philippines), Galuh University (Indonesia), Duta Bangsa University (Indonesia), and Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (PR China) จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “งานวิชาการรับใช้สังคม” (การประชุมแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม […]

DETAIL
Apr
12

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้ หรือเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://rspg.pbru.ac.th/index.php?ge=view&gen_lang=210322103225

DETAIL
Apr
08

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณ ศาสนา ศีลธรรม มีความรู้ในด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งใบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณพร้อมเอกสารหลักฐาน ไปที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th/

DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 16
  • 15,471
  • 52,427
  • April 18, 2024
TOP