วารสารนักบริหารเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์

วารสารนักบริหารเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ “วารสารนักบริหาร” โดยเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดการวารสารบทความละ 3,000 บาท

 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว เพื่อลงตีพิมพ์ในเล่มประจำปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน ปี 2563) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-407-3888 ต่อ 2818 และะ 2817