ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ปีการศึกษา 2559  ประกอบด้วย
1. “โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย”          

2. ปีการศึกษา 2560  ประกอบด้วย “โครงการอบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วย Add-ons บน Google Drive”