ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ปีการศึกษา 2559  ประกอบด้วย
“โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย”

ปีการศึกษา 2560  ประกอบด้วย “โครงการอบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วย Add-ons บน Google Drive”