สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินการวิจัย โดยได้รับคำแนะนำจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขั้นตอนในการขอรับคำปรึกษา

  1. ผู้ขอรับคำปรึกษาแจ้งความประสงค์โดยกรอกแบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษา
  2. สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการให้คำปรึกษา
  3. ผู้ขอรับคำปรึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจส่งให้สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย