สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้วยวิธีการให้เลขที่วิจัยแก่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งโครงงานต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งที่เป็นโครงงานตามหลักสูตรและโครงงานสหกิจศึกษา โดยใน ปีการศึกษา 2559 ได้ให้เลขที่วิจัยทั้งสิ้น 1,381 หมายเลข แยกตามคณะ/หลักสูตรได้ดังนี้

 

คณะ / หลักสูตร

จำนวน

ร้อยละ

นิเทศศาสตร์

388

28.10

บริหารธุรกิจ

248

17.96

วิศวกรรมศาสตร์

170

12.31

วิทยาศาสตร์

89

6.44

ศิลปศาสตร์

133

9.63

เทคโนโลยีสารสนเทศ

90

6.52

พยาบาลศาสตร์

4

0.29

เภสัชศาสตร์

17

1.23

บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการ

6

0.43

บัณฑิตวิทยาลัย การตลาด

7

0.51

บัณฑิตวิทยาลัย บริหารการศึกษา

5

0.36

บัณฑิตวิทยาลัย บริหารธุรกิจ

192

13.90

บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์

7

0.51

บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

15

1.09

บัณฑิตวิทยาลัย นิติศาสตร์

2

0.14

บัณฑิตวิทยาลัย นิเทศศาสตร์

4

0.29

บัณฑิตวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์

3

0.22

บัณฑิตวิทยาลัย สันติภาพศึกษา

1

0.07

รวม

1,381

100.00

ขั้นตอนในการขอเลขที่วิจัย  ให้ดูจากประกาศแนวปฏิบัติการขอเลขที่วิจัย