กิจกรรมอบรมความรู้ “Functional Food and Ketogenic Diet”

กิจกรรมอบรมความรู้ “Functional Food and Ketogenic Diet”

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กรภัทร มยุระสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านอณูชีววิทยา กลุ่มวิจัยสุขภาพประชากรและโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Functional Food and Ketogenic Diet” เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการศึกษาวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม

ในงานนี้ มีท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมคณาจารย์ผู้สนใจจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพบรรยากาศในการจัดอบรมความรู้

อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงาน

 

อธิการบดีมอบของรางวัลให้แก่วิทยากร