อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ใน Google Sheet”  ในวันที่ 18 พ.ค.2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1  ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรม ได้ทาง E-mail : res1@siam.edu หรือโทร 5326

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet