Visit&Virtual Conference เรื่อง “นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัย ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศยุค New Normal”

Visit&Virtual Conference เรื่อง “นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัย ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศยุค New Normal”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเสวนาประเด็นเรื่อง

“นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศยุค New Normal”

พบกับ ปาฐกถาพิเศษ “อว. สร้างไทย สร้างชาติด้วยระบบ ววน.”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TSRI Talk :นวัตกรรมการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศ ด้วยระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมานาออนไลน์ที่ www.tsritalk.com