Thailand Invent rs day 2019

Jan
17

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์ที่มีความสนใจและศักยภาพในการทำวิจัย ยื่นเสนอโครงการวิจัย

By manonat | ข่าวสาร
DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 30
  • 104,318
  • 7,034
  • July 14, 2020
TOP