วช. เปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย ปี 64

วช. เปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย ปี 64

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ จํานวน 8 ประเภททุน โดยแบ่ง 2 ช่องทาง ดังนี้

ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIS ประกอบด้วย

 1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
 2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
 3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
 4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
 5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
 6. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
 7. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก

ทุนที่ใช้ระบบการสรรหา โดยการเสนอชื่อผู้เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. จาก คณบดีของมหาวิทยาลัยและผู้อํานวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ โดยขอความอนุเคราะห์ให้เป็นเรื่องลับ หรือ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ วช. แต่งตั้ง โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอ การวิจัยในระบบ NRIS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (กรณี ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียน ผ่านระบบ NRIS ลําดับที่ 1) – 5) สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทําการรับรองข้อเสนอแผนงาน/ โครงการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIS ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 16.30 น.)


ประเภททุน

 1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โทร 02-5791370-9 ต่อ 412 และ 413 อีเมล์ arf.s@nrct.go.th
 2. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) โทร 02-5791370-9 ต่อ 412 และ 413 |อีเมล์ arf.s@nrct.go.th
 3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) โทร 02-5791370-9 ต่อ 412 และ 413 อีเมล์ arf.m@nrct.go.th
 4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ โทร 02-5791370-9 ต่อ 418 อีเมล์ arf.y@nrct.go.th
 5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง โทร 02-5791370-9 ต่อ 412 และ 413 อีเมล์ arf.i2@nrct.go.th
 6. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โทร 02-5791370-9 ต่อ 412 และ 413 อีเมล์ arf.i2@nrct.go.th
 7. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) | โทร 02-5791370-9 ต่อ 423 และ 424 อีเมล์ rgj23@nrct.go.th
 8. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ | โทร 02-5791370-9 | อุตสาหกรรม (พวอ.) ต่อ 423 และ 424 อีเมล์ rri64@nrct.go.th

สามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่ https://l.nrct.go.th/3nss6D8

หรือ สแกน QR code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการ สนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วช. เปิดรับข้อเสนอทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย ปี 64