กิจกรรม

May
30

เทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกวารสารที่จะขอรับการตีพิมพ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มั่นใจและสามารถตรวจสอบได้ว่า บทความวิจัยที่ไปตีพิมพ์นั้นเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms. Mandy Sum มีตำแหน่ง Market & Business Development Manager ของสำนักพิมพ์ ASEAN & Oceania, ACS Publication มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมถึงข้อสังเกตต่างๆ ในการพิจารณาสำนักพิมพ์และวารสาร เพื่อป้องกันไม่ให้ไปสู่การทำผิดจริยธรรมทางวิชาการ และในช่วงท้ายของการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ มาเล่าถึงประสบการณ์ในการตรวจพบเจอวารสารและสำนักพิมพ์ที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมการวิจัยในเชิงวิชาการ อาทิ สำนักพิมพ์มีการสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาให้เหมือนกับสำนักพิมพ์ต้นฉบับ ทำให้นักวิจัยหลงเชื่อว่าเป็นสำนักพิมพ์นั้น มีคุณภาพได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการตรวจสอบวารสารและข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์ ประสบการณ์ และข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัยที่กำลังนำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่สามารถยกระดับงานวิจัยให้มีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมทางวิชาการต่อไป

DETAIL
Apr
01

กิจกรรมอบรมความรู้ “Functional Food and Ketogenic Diet”

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กรภัทร มยุระสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านอณูชีววิทยา กลุ่มวิจัยสุขภาพประชากรและโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Functional Food and Ketogenic Diet” เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการศึกษาวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม ในงานนี้ มีท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมคณาจารย์ผู้สนใจจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ภาพบรรยากาศในการจัดอบรมความรู้ อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงาน   อธิการบดีมอบของรางวัลให้แก่วิทยากร

DETAIL
Apr
27

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ใน Google Sheet”

DETAIL
Mar
21
Mar
21

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 11
  • 16,745
  • 50,904
  • March 5, 2024
TOP