กิจกรรม

Mar
19

กิจกรรมรับฟังข้อมูล ความรู้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้จัด “กิจกรรมรับฟังข้อมูล ความรู้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)” ณ ห้องประชุมสหัสวรรษชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัย พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ โดยมีรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยที่เน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสู่การบังคับใช้ เอื้อให้มีการนำนวัตกรรมทางการแพทย์สุขภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์สู่การยกระดับผู้วิจัยขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่ใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจากคณบดี และอาจารย์ประจำคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยของ TCELS และนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคในการขอเสนอทุนวิจัย ทั้งนี้ ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ยินดีและพร้อมสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัยสยามภายใต้กรอบและเป้าหมายในการขับเคลื่อนของ TCELS โดยสามารถยื่นเสนอโครงการมานำเสนอหรือสอบถามประเด็นต่างๆ เพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนการขอทุนวิจัยจาก TCELS […]

DETAIL
May
30

เทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกวารสารที่จะขอรับการตีพิมพ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มั่นใจและสามารถตรวจสอบได้ว่า บทความวิจัยที่ไปตีพิมพ์นั้นเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms. Mandy Sum มีตำแหน่ง Market & Business Development Manager ของสำนักพิมพ์ ASEAN & Oceania, ACS Publication มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมถึงข้อสังเกตต่างๆ ในการพิจารณาสำนักพิมพ์และวารสาร เพื่อป้องกันไม่ให้ไปสู่การทำผิดจริยธรรมทางวิชาการ และในช่วงท้ายของการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ มาเล่าถึงประสบการณ์ในการตรวจพบเจอวารสารและสำนักพิมพ์ที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมการวิจัยในเชิงวิชาการ อาทิ สำนักพิมพ์มีการสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาให้เหมือนกับสำนักพิมพ์ต้นฉบับ ทำให้นักวิจัยหลงเชื่อว่าเป็นสำนักพิมพ์นั้น มีคุณภาพได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการตรวจสอบวารสารและข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์ ประสบการณ์ และข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัยที่กำลังนำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่สามารถยกระดับงานวิจัยให้มีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมทางวิชาการต่อไป

DETAIL
Apr
01

กิจกรรมอบรมความรู้ “Functional Food and Ketogenic Diet”

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กรภัทร มยุระสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านอณูชีววิทยา กลุ่มวิจัยสุขภาพประชากรและโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Functional Food and Ketogenic Diet” เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการศึกษาวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม ในงานนี้ มีท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมคณาจารย์ผู้สนใจจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ภาพบรรยากาศในการจัดอบรมความรู้ อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงาน   อธิการบดีมอบของรางวัลให้แก่วิทยากร

DETAIL
Apr
27

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ใน Google Sheet”

DETAIL
Mar
21
Mar
21

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 16
  • 14,831
  • 53,525
  • May 28, 2024
TOP