กิจกรรม

Apr
01

กิจกรรมอบรมความรู้ “Functional Food and Ketogenic Diet”

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ กรภัทร มยุระสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านอณูชีววิทยา กลุ่มวิจัยสุขภาพประชากรและโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Functional Food and Ketogenic Diet” เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการศึกษาวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม ในงานนี้ มีท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมคณาจารย์ผู้สนใจจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ภาพบรรยากาศในการจัดอบรมความรู้ อธิการบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดงาน   อธิการบดีมอบของรางวัลให้แก่วิทยากร

By wanida | กิจกรรม
DETAIL
Apr
27

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ของ Google Sheet

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-on ใน Google Sheet”

DETAIL
Mar
21
Mar
21

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 4
  • 29,915
  • 41,051
  • January 26, 2023
TOP