โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

 

ภาพบรรยากาศการอบรม