เทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ

เทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเลือกวารสารที่จะขอรับการตีพิมพ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มั่นใจและสามารถตรวจสอบได้ว่า บทความวิจัยที่ไปตีพิมพ์นั้นเป็นวารสารที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms. Mandy Sum มีตำแหน่ง Market & Business Development Manager ของสำนักพิมพ์ ASEAN & Oceania, ACS Publication มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รวมถึงข้อสังเกตต่างๆ ในการพิจารณาสำนักพิมพ์และวารสาร เพื่อป้องกันไม่ให้ไปสู่การทำผิดจริยธรรมทางวิชาการ และในช่วงท้ายของการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ มาเล่าถึงประสบการณ์ในการตรวจพบเจอวารสารและสำนักพิมพ์ที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมการวิจัยในเชิงวิชาการ อาทิ สำนักพิมพ์มีการสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาให้เหมือนกับสำนักพิมพ์ต้นฉบับ ทำให้นักวิจัยหลงเชื่อว่าเป็นสำนักพิมพ์นั้น มีคุณภาพได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการตรวจสอบวารสารและข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคนิคในการเลือกสำนักพิมพ์ ประสบการณ์ และข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัยที่กำลังนำบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่สามารถยกระดับงานวิจัยให้มีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมทางวิชาการต่อไป