Author: admin

Apr
11

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 (แบบออนไลน์) 📌ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2567หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.su.ac.th/register/ 📝ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรโทรศัพท์: 098-9191769 คุณอำพร บัวจีน หรือคุณนพพล สุดชารมย์E-mail: su.conference14@gmail.com

DETAIL
Apr
11

การรับสมัครการสนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Thailand Capital Market Research Institute : CMRI)

การรับสมัครการสนับสนุนงานวิจัยและข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Thailand Capital Market Research Institute : CMRI)    1) ทุนสนับสนุนทั่วไป สำหรับอาจารย์ และนักวิจัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: –  https://www.cmri.or.th/grant-network/grant-fellowship และ –  https://www.cmdf.or.th/grant/grant-announcementปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2566>>>   ขอให้อาจารย์ และนักวิจัย ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการมายังกองบริหารงานวิจัย ก่อนจัดส่งไปยังเว็บไซต์ของแหล่งทุน 2) การสนับสนุนทุน สำหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาดูมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่:  – https://www.cmri.or.th/grant-network/publication-bonus>>>   อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จัดส่งเอกสารไปยังแหล่งทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง: –  ประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เรื่อง การยื่นสมัครรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 1 ปี 2567 –  โครงการสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ –  FAQ : Publication Bonus –  ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ

DETAIL
Mar
26

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “Innovation & Technology for sustainable society” ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation (ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ผลงาน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.nu.ac.th/nric20/ ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5596 8641

DETAIL
Mar
19

กิจกรรมรับฟังข้อมูล ความรู้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้จัด “กิจกรรมรับฟังข้อมูล ความรู้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)” ณ ห้องประชุมสหัสวรรษชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัย พร้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ โดยมีรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยที่เน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสู่การบังคับใช้ เอื้อให้มีการนำนวัตกรรมทางการแพทย์สุขภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์สู่การยกระดับผู้วิจัยขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่ใช้งานจริงเชิงพาณิชย์ โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจากคณบดี และอาจารย์ประจำคณะวิชาต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยของ TCELS และนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคในการขอเสนอทุนวิจัย ทั้งนี้ ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ยินดีและพร้อมสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัยสยามภายใต้กรอบและเป้าหมายในการขับเคลื่อนของ TCELS โดยสามารถยื่นเสนอโครงการมานำเสนอหรือสอบถามประเด็นต่างๆ เพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนการขอทุนวิจัยจาก TCELS […]

DETAIL
Mar
08

ประชาสัมพันธ์ การอบรม”เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo & symposium 2024 ขึ้นในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 Thailand Research Expo & symposium 2024) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ อันนำไปความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงงานวิจัยให้ได้มาตรฐานนำสู่การใช้ประโยชน์ โดยในกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในการนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น […]

DETAIL
Mar
05

ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” ครั้งที่ 19 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 […]

DETAIL
Feb
27

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal (ฐาน TCI 2)

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดทำวารสาร NIDA Case Research Journal ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ฐาน TCI 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทกรณีศึกษาทั้งในรูปแบบของ Teaching Case Study และ Research Case Study ในการนี้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่   ในวารสาร NIDA Case Research Journal ผู้สนใจสามารถส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ.หมดเขต 30 เมษายน 2567

DETAIL
Feb
27

ขอเชิญชวนส่งบทความวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (Academic Journal of Thailand National Sports University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน อ้างอิง รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ทางผลงานทางพลศึกษา การกีฬา การเสริมสร้างสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว การศึกษาและอื่นๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่มที่ 1) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการส่งบทความได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index

DETAIL
Feb
22

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารนักบริหาร

วารสารนักบริหาร (Executive Journal) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และบทความต้องมีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรืองานวิจัย มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่รวมถึงแบบจำลองเชิงแนวคิด (Conceptual Model) ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันจะนำไปสู่การวิจัยในหัวข้อวิชาการที่สำคัญ ISSN : 2651-0960 (Online) ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/

DETAIL
Feb
22

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ปี 2567

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความร่วมมือข้ามศาสตร์สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน” (“Cross-disciplinary Collaboration for Sustainable Solutions”) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์นักศึกษา และนักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยงานจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตกรุงเทพมหานคร หัวข้อในการประชุม:• บริหารธุรกิจ• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี• สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์• นวัตกรรมการศึกษา ค่าลงทะเบียน:สำหรับผู้นำเสนอผลงาน 2,500 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.bu.ac.th/ ติดต่อสอบถาม:สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์: 02-407-3888 ต่อ 2817-2819E-mail: conference@bu.ac.th 

DETAIL

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 10 ห้อง 19-1011
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2768-8027 ต่อ 5326

  • 5
  • 16,209
  • 51,662
  • April 11, 2024
TOP