เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.

ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500.-บาท  แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000.- บาท

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://is.gd/xxEHLP

โทร 02-670-8888 ต่อ 3755 หรือ 3751