อบรม “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”

อบรม “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet”

        สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Add-ons ของ Google Sheet โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับใช้ประโยชน์ของ Google ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับโครงการอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 1 อาคาร 15 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายรัตน์ สุวรรณ เป็นวิทยากร มีจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน แบ่งเป็นคณาจารย์จำนวน 25 คน เจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน

          ภาพบรรยากาศการอบรม