อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ
โครงการอบรมระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติทางการเงิน มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มีดร.วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเป็นวิทยากร มีจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามข้าร่วมโครงการทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 25 คน มีคณาจารย์ที่เข้าร่วมเฉพาะภาคเช้า 2 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 27 คน ทั้งนี้เมื่อรวมบุคลากรภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คนซึ่งเป็นคณะทำงานด้วย รวมเป็นบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยทั้งหมด 31 คน

          ภาพบรรยากาศการอบรม