วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ เรื่อง PM2.5

วช.เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ เรื่อง PM2.5

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ เพื่อตอบเป้าหมายตามแพลตฟอร์มที่ 2 “การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร แผนงานสำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5” เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในเรื่องคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีมูลเหตุจากกิจกรรมของมนุษย์และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม เพื่อมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ จำนวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานลดลง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1gjqaiqswewURbL50BNUURAXQ7yD5BAiD/view

โทร 02-579-1370-9 ต่อ 308-310