ประชาสัมพันธ์ การอบรม”เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

ประชาสัมพันธ์ การอบรม”เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo & symposium 2024 ขึ้นในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 Thailand Research Expo & symposium 2024) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับประเทศ อันนำไปความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงงานวิจัยให้ได้มาตรฐานนำสู่การใช้ประโยชน์ โดยในกิจกรรมได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความผลงานวิจัย

ในการนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดการอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผ่านระบบ Zoom Cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดทำบทความผลงานวิจัยเป็นไปตามกรอบของกิจกรรมและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม : https://shorturl.asia/Kem0g ตั้งแต่บัดนี้-18 มีนาคม 2567

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 02 561 2445 ต่อ 516 อีเมล Symposium@nrct.go.th