ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” ครั้งที่ 19 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  • การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
  • การวิจัยด้านการศึกษา
  • การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  • การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  • การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ข้อมูลเล่ม Proceedings ย้อนหลังและส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2024/ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim