ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal (ฐาน TCI 2)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานประเภทกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal (ฐาน TCI 2)

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการจัดทำวารสาร NIDA Case Research Journal ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ฐาน TCI 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทกรณีศึกษาทั้งในรูปแบบของ Teaching Case Study และ Research Case Study

ในการนี้ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่  📖
🖲 ในวารสาร NIDA Case Research Journal👇

ผู้สนใจสามารถส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ
.
หมดเขต 30 เมษายน 2567