ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้จัดทำผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภารกิจงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nsc.go.th