ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญรับฟังการจัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ ววน. และสาธารณชนถึงผลงานที่ สกสว. ให้การสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 เพื่อผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมอง “การลงทุนด้านการวิจัยของประเทศไทยในมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติ” และการแถลงผลวิจัย ในหัวข้อต่อไปนี้

  • การขจัดปัญหาความยากจน
  • เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG)
  • COVID-19

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานแถลงดังกล่าวผ่านระบบ Zoom โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Or code ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-182-1820