ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้หัวข้อ “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (STI Driving BCG Economy for Sustainability) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด