ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อกำหนดของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุน

  1. จะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย (การวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมอย่างแท้จริง ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่)
  2. ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนต้องศึกษาคู่มือการจัดทำคำขอฯ และการบริหารงบประมาณ FF 2568 โดยละเอียด
  3. การนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ จากการวิจัยจะต้องสอดคล้องสมเหตุผลกับงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน

     ผู้ที่สนใจสามารถนำเข้าข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 เท่านั้น และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และคู่มือการจัดทำคำขอฯ ได้จากเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย research.siam.edu