ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนฯ

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนฯ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อการสนับสนุนเรื่อง “การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)” เพื่อการเรียนรู้และทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการสภาวะวิกฤตที่ตามมา

  • เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-22 ตุลาคม 2563 
  • ผู้สนใจสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/
  • สอบถามเพิ่มเติม 02-470-7961-3