ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา  โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารแผนงานภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการวิจัยในโปรแกรมที่ 1-3 ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 แผนงาน ดังนี้

  • แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WIL) ภายใต้โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
  • แผนงานการผลิตกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศภายใต้โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
  • แผนงานการยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/ Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
  • แผนงานการพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้สำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

กำหนดการรับข้อเสนอแผนงาน/ โครงการ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563-30 พฤศจิกายน 2563 และสถาบันสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/ โครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในเวลา 16.30 น. โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-470-7961-3