ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ด้วยกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 The 20th Annual International Mental Health Conference 2021 (20th# AIMHC 2021) หัวข้อเรื่อง “สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่” (New Normal Mental health) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย และมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กำหนดการประชุมออนไลน์ ประชุมผ่านระบบ VDO Conference, Live Streaming, Facebook และ YouTube และ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา
Deadline submission: 15 มิถุนายน 2564 // ส่งบทคัดย่อ โดยการ Attached file พร้อมแบบแจ้งความจำนงการเสนอผลงานวิชาการไปที่
E-mail: dmhmeeting2021@gmail.com
=========================
ติดต่อสอบถาม:
E-mail: dmhmeeting2021@gmail.com