ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้: “เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้: “เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) และสมาคมวิชาชีพ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid (Onsite & Online) หัวข้อ “เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์” (“Nouveau Economy for Human Security”) ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องเศรษฐวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://conference.sct.ac.th/13/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2566