ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประจำปี 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประจำปี 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กำหนดจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและกำหนดจัดการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และเกิดการพัฒนาผลงาน อันจะนำไปสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ดูรายะเลียดได้ที่  https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ 
2. การประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565 ดูรายละเอียดได้ที่ t.ly/PX7J

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 034-341545-6 ต่อ 125 / 034-341550-3 ต่อ 3122