ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Innovation for The Creative Economy) MCRUN 2022 (The 10th Muban Chombueng Rajabhat University National Conference 2022) และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations 2022) ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

สาขางานวิจัย

  • นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
  • นวัตกรรมด้านการศึกษา
  • นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย
  • นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใคร่ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 032-720-536 – 9 ต่อ 1083, โทรสาร 032-720551, E-Mail : mcruconference@gmail.com