ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023)

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ (Innovations and Creative Technologies for Developing Smart Communities)” ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ โรงแรม Hua Hin Grand Hetel & Plaza จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ นำไปสู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและงานวิจัยของประเทศไทยต่อไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://ecticard2023.ecticard.org/  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-979-9711