ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562: “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 6th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine) (Bio-Circular-Green Economy) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัย นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://www.eau.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โทร.02-577-1028 ต่อ 390, 377