ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ปี 2567

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความร่วมมือข้ามศาสตร์สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน” (“Cross-disciplinary Collaboration for Sustainable Solutions”) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์นักศึกษา และนักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยงานจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตกรุงเทพมหานคร

หัวข้อในการประชุม:
• บริหารธุรกิจ
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
• นวัตกรรมการศึกษา

ค่าลงทะเบียน:
สำหรับผู้นำเสนอผลงาน 2,500 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.bu.ac.th/

ติดต่อสอบถาม:
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-407-3888 ต่อ 2817-2819
E-mail: conference@bu.ac.th