ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 10

ด้วยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยพิชยบัณฑิต และมหาวิทยาลัยเนชั่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย”ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชานั้นๆ และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติฯ และตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น (Journal of Northern College) พร้อมนำวารสารเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ต่อไป

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติฯดังกล่าว สามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://eoffice.northern.ac.th/new_web/conference/

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

โทร. 055-517488 ต่อ 5
E-mail: research.northern@gmail.com