ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23 หัวข้อ: “5 ทศวรรษ ราชภัฏเชียงราย” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน องค์กร และชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://orasis.crru.ac.th/gds_gnru/index.php/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 053776000 ต่อ 1632