ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาระดับชาติครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19” Online Conference ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยไม่ถือเป็นวันลา 

ชื่อการประชุม การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่จัดการประชุม วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564
สถานที่จัดการประชุม การประชุมออนไลน์
วันสุดท้ายของการส่งผลงาน 30 กันยายน 2564
รายละเอียด การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง: “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19”
กลุ่มศาสตร์ในการประชุม:

1. กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ

4. กลุ่มศิลปะการออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 098-272-1541
E-mail: ird_ssru@ssru.ac.th
Website: http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022