ขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567” Higher Education Innovation Award 2024

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567” Higher Education Innovation Award 2024

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2567

ผู้สนใจที่จะส่งผลงงานเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งเอกสาร ดังนี้

  1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024)
  2. จัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบ Concept Paper และ One Page Summary ทางไปรษณีย์ จำนวนอย่างละ 7 ชุด มายังกลุ่มงานส่งเสริมสมรรถนะกำลังคนวิจัยและนวัตกรรมกองบริหารทรัพยากรการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  3. ส่งไฟล์ข้อเสนอฯ และ One Page Summary ไฟล์สกุล .doc .pdf มายัง E-mail: rinudom@nrct.go.th
    ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานดำเนินการให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน

สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงานและแบบฟอร์มข้อเสนอผลงานนวัตกรรมในรูปแบบ Concept Paper ได้ที่ QR Code และลิงก์ด้านล่างนี้

ลงทะเบียนส่งผลงาน https://shorturl.at/lAH59

เอกสารประชาสัมพันธ์ https://shorturl.at/hiOU5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2579 1370 – 9

  • คุณไอยลดา ชนะชัย ต่อ 263
  • คุณวิชชาพร ขุนทอง ต่อ 267
  • คุณศศิกาญจน์ คงสมพงษ์ ต่อ 264
  • คุณอรอนงค์ สิงห์บุบผา ต่อ 265