ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “Innovation & Technology for sustainable society” ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation (ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ผลงาน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.nu.ac.th/nric20/ ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5596 8641