ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens”

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference หัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการสร้างความสุจริตทางวิชาการในวงการศึกษา โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 12 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้สนใจสามารถ ส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือ แบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 0 7428 9220 อีเมล: educonf@g.psu.ac.th