ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ?  วารสาร NIDA Case Research Journal ?  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  •  สำหรับบทความที่ได้รับตอบรับเผยแพร่ใน NIDA CaseResearch Journal และ จะได้รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
  • TCI กลุ่ม 2*
  • รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ
ส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565
โดยมีผู้ประเมินบทความ 3 ท่าน ตามข้อกำหนดผลงานประกอบการขอตำแหน่งวิชาการ
*** ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ ***
ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านทาง นางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง โทร. 02-727-3314, 092-4273504