ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ?  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ?  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  • สำหรับบทความที่ได้รับตอบรับเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์และ จะได้รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
  • TCI กลุ่ม 3*
  • บทความจะถูกตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับย้อนหลัง ในช่วงระหว่างปี 2019 – 2021
  • บทความเป็นภาษาอังกฤษ
ส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565
โดยมีผู้ประเมินบทความ 3 ท่าน ตามข้อกำหนดผลงานประกอบการขอตำแหน่งวิชาการ
***ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ***
ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านทางนางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง โทร. 02-727-3314