ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม) และขณะนี้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำในการเตรียมบทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 7329 9662